ANALÝZA TRHU

Kvalitný prieskum je prvým krokom k vášmu úspechu. Použitím analýzy SWOT a AIDA sa dostaneme až na koreň vašej pozície na trhu a následne správne zadefinujeme ďalší postup.


 • analýza trhu a konkurencie
 • výskum kľúčových parametrov
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • mystery calling, shopping a emailing

VYTVORENIE KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE

Pre dosiahnutie úspechu je kľúčová správna stratégia. Naše strategické plánovanie je založené na schopnosti prispôsobiť sa rôznym vývojovým situáciám. Každý plán je precízne vytvorený na mieru. Nekladieme dôraz iba na jednu optimálnu koncepciu, ale do našich plánov zahrňujeme rôzne scenáre a ich potenciálny vývoj.


 • definícia cieľov
 • mediálna taktika
 • komunikačné kanály
 • mediálny mix
 • nástroje, idey a posolstvá

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA

Nezvládnutá krízová komunikácia môže poškodiť povesť organizácie na dlhé obdobie. Preto vás intenzívne pripravujeme a podporujeme. Náš krízový tím je plne k dispozícii aj s komunikačnými tréningami 24 hodín denne, 7 dní v týždni.


 • tréning krízovej komunikácie
 • manuál krízovej komunikácie
 • riadenie krízovej komunikácie

IMAGE MAKING

Vaša reputácia je súhrn konkrétnych i abstraktných vlastností, ktoré vám verejnosť pripisuje. Preto je dôležité apelovať na možnosti zachovania pozitívneho obrazu všade a ku všetkým. Poradíme vám, ako vnímať tieto možnosti a vyberieme vhodné nástroje ako budovať vaše cenné reputačné know-how.


 • sponzoring a filantropia
 • networking
 • branding
 • corporate identity

MEDIÁLNY A KOMUNIKAČNÝ TRÉNING

Kľúčom k úspechu je dobrý image a schopnosť verejne vystupovať. Reč tela, intonácia hlasu a ostatné neverbálne prejavy sú rovnako dôležité ako to, čo hovoríte.


 • teoretická príprava- odborný základ
 • praktický tréning- skúška ohňom

BUDOVANIE VZŤAHOV V POLITICKOM PROSTREDÍ

Neznalosť procesov môže ohroziť vzťahy s verejnými inštitúciami. Preto legislatívne prostredie monitorujeme, aby sme dokázali vždy predvídať zmeny a vopred vás na ne pripraviť. Často sa nové zákony tvoria bez toho, aby stakeholderi boli zapojení do tvorby daných zmien. Našou úlohou je, aby váš názor bolo počuť.


 • monitoring médií
 • legislatívny monitoring
 • networking
 • tlačové výstupy

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

Najlepšie referencie, ale aj najhoršiu kritiku na firmu vám dávajú vlastní zamestnanci. Kvalitná interná komunikácia zlepšuje pracovné nasadenie a výkony zamestnancov, ktoré vedú k vyššej ziskovosti firmy a k samotnému naplneniu cieľov organizácie.


 • interný magazín
 • teambuilding aktivity
 • idea box
 • motivačné nástroje
 • interný blog

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE (CSR)

Spoločensky zodpovedné podnikanie (Corporate social responsibility) dopĺňa celkový obraz vašej firmy. Správnymi krokmi vieme verejnosti ukázať a presvedčiť ju, že sa viete správať eticky, ekologicky, svojou prácou prispievať k ekonomickému rastu a zlepšovať kvalitu života celej spoločnosti. Tým rýchlejšie dosiahneme vaše ciele.


 • pozitívny obraz značky v spoločnosti
 • budovanie vzťahov so stakeholdermi

ONLINE

Váš imidž môže napadnúť alebo poškodiť na internete ktokoľvek, stačí mu na to pár sekúnd. Preto je nevyhnutná dokonalá orientácia v prostredí webu a sociálnych sietí. Používame najnovšie nástroje na to, aby sme vedeli okamžite monitorovať a vyhodnocovať prípadné hrozby.


 • stratégia digitálnej komunikácie a jej realizácia
 • sociálne siete
 • web dizajn a realizácia
 • kvalitatívny audit web stránky

SPOLUPRÁCA S MÉDIAMI

Práca s médiami je základným kameňom akejkoľvek mediálnej prezentácie. Vďaka nim bude verejnosť o vás vedieť. Ponúkame vám naše systematicky a dlhodobo budované vzťahy so slovenskými médiami. V rámci prípravy stratégie zmonitorujeme jednotlivé tematické okruhy, zistíme kto a v akej intenzite sa týmto oblastiam venuje, a ako dokážeme médium čo najlepšie zaujať.


 • monitoring mediálnych výstupov
 • mediálny tréning
 • vnášanie tém do médií
 • písanie a distribúcia tlačových správ
 • tlačové konferencie
 • neformálne stretnutia s novinármi

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Plnenie vašich interných cieľov závisí od názoru a postojov verejnosti a ľudí, ktorí sú pre vás a vaše podnikanie dôležití. Naša PR stratégia zohľadňuje nielen širokú verejnosť, ale aj rôzne záujmové skupiny, s ktorými vaša organizácia prichádza do kontaktu. Pre každú z nich dokážeme vytvoriť jedinečnú komunikačnú líniu a využiť naše skúsenosti, aby sme dosiahli vaše ciele.


 • PR články
 • tvorba scenárov interview
 • informačné materiály – letáky, brožúrky, noviny a iné
 • firemné časopisy
 • direct mail
 • eventy